In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Encon NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Encon NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Encon NV – Kieleberg 41 -3740 Bilzen - info@encon.be - Telefoon : 089/410.820.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens:

Wij verzamelen uw gegevens van zodra u deze zelf aan ons overmaakt. Dit kan op diverse manieren: inschrijving van onze nieuwsbrief, e-mail, bezoek aan ons bedrijf, op een evenement, seminarie, via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze.

Wij kunnen ook uw gegevens verzamelen wanneer deze publiekelijk toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke of sociale media.

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Wij hebben uw gegevens nodig om onze diensten en activiteiten te kunnen voortzetten. Volgende doelen vallen hieronder:

 • Om u informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en activiteiten waardoor we ons beter kunnen afstemmen op uw behoeften en wensen;
 • Om een zakelijke relatie met u, uw bedrijf of uw organisatie aan te gaan, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering hiervan mogelijk te maken;
 • Om u te benaderen voor commerciële doeleinden bv. nieuwsbrieven, evenementen, workshops en andere marketingacties die voor u interessant kunnen zijn.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst.
De gegevens worden enkel door Encon en/of haar partners gebruikt voor de uitvoering van hun werkzaamheden en daar bijhorende commerciële activiteiten.

Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we uw persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden en/of andere relevante informatie mee te delen.

Welke gegevens

Volgende persoonsgegevens worden bewaard met het oog op een correcte uitvoering van onze dienstverlening en activiteiten: naam, voornaam, functietitel, professioneel adres, uw professionele contactgegevens. Daarnaast bewaren uw e-mailadres als het wordt ingevoerd op deze website. We bewaren alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt. Wij kunnen verder ook bijkomende persoonsgegevens vragen bijvoorbeeld voor het bekomen van subsidiëring door overheid of voor wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Encon neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als wij uw gegevens ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Daarnaast hebben enkel medewerkers die werkzaamheden voor u uitvoeren toegang tot uw data in het kader van de uit te voeren werken.

Delen met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het realiseren van onze doelstellingen in kader van onze zakelijke relatie
  Hiervoor kunnen uw gegevens gedeeld worden met andere vennootschappen zoals bv. onderaannemers of leveranciers
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening (administratieve taken zoals boekhouding, …)
 • Het verzorgen van de internet omgeving
 • Het verzorgen van IT- infrastructuur
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het opmaken van onze jaarrekening
 • Het verkrijgen van subsidies

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Encon NV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.

Rechten

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Je kan ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op u laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden.
Je kan hiervoor een mail sturen naar info@encon.be.
We nemen binnen de 30 kalenderdagen contact met u op.

Klachten i.v.m persoonsgegevens

Je kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de CBPL mocht je van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Wij vinden het fijn dat je ons hiervan op de hoogte stelt door een mail te sturen aan info@encon.be

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en websitestatistieken. Dit wordt gedaan om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website worden opgeslagen om de handelingen van een bezoeker onze website bij te houden. Wij gebruiken deze om het navigeren en de functies op onze website bruikbaar te maken alsook het gebruik van bezoekers op onze website te monitoren.

Wijziging privacy statement

Encon NV kan zijn privacy statement wijzigingen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Encon NV
Sandra Deraeve
Kieleberg 41
3740 BIlzen